• en
   • vi
   • fr
   • zh-hans
  • +84 (0) 24 3837 8522
  • zsv.marketing@zamilsteel.com

  Điều Khoản Sử Dụng

  Điều Khoản Sử Dụng

  Chào mừng quý vị đến với website của Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam

  Trang Web này thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam” (“Trang web”).

  Xin vui lòng xem lại điều khoản sử dụng.

  Bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang web này, quý vị đồng ý làm theo và bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các Điều khoản sử dụng sau:

  • Trang web này chứa thông tin, dữ liệu, logo, biểu tượng, hình ảnh, ảnh và các yếu tố và các tài liệu khác (gọi chung là “Tài liệu”) thuộc sở hữu và là những tác phẩm có bản quyền của Zamil Steel hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba của công ty. Zamil Steel cũng có quyền trong việc lựa chọn và sắp xếp các tài liệu này. Ngoại trừ như đã nêu trong tài liệu này, quý vị có thể không được sử dụng, sao chép, tái tạo, chỉnh sửa, tạo ra những từ phát sinh từ, phân phối, tái xuất bản, tải về, hiển thị, gửi hoặc chuyển dưới mọi hình thức hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm điện tử, cơ học, sao chép, ghi âm hoặc khác, đối với bất kỳ Tài liệu nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Zamil Steel. Bất kỳ việc sử dụng trái phép đối với bất kỳ Tài liệu nào trên trang web này có thể vi phạm luật và các quy định về bản quyền, nhãn hiệu, bảo mật, công khai hoặc thông tin liên lạc.
  • Zamil Steel cho phép quý vị sao chép, in và tải tài liệu trên trang Web này một cách thường xuyên và không thường xuyên, với điều kiện: (1) tất cả các quyền tác giả và quyền sở hữu khác phải được ghi trong tài liệu; (2) việc sử dụng các tài liệu trên chỉ phụ vụ duy nhất cho mục đích cá nhân, phi thương mại và cung cấp thông tin và sẽ không được sao chép hoặc đăng trên bất kỳ máy tính nào có nối mạng, phát trên bất kì phương tiện nào hoặc sử dụng cho mục đích thương mại; và (3) tài liệu không được sửa đổi dưới bất kỳ hình thức nào.
  • Trang web này chứa các liên kết đến các trang web kiểm soát bởi các bên khác ngoài Zamil Steel. Zamil Steel không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc việc sử dụng các trang web của bên thứ ba. Zamil Steel cung cấp các liên kết này đến quý vị chỉ như một sự thuận tiện.
  • Các thương hiệu, logo, nhãn hiệu dịch vụ (“Nhãn hiệu”) được hiển thị trên trang web này là tài sản của Zamil Steel. Các tên sản phẩm, tên công ty, nhãn hiệu, logo và biểu tượng khác có thể là thương hiệu của các nhà cung cấp bên thứ ba của Zamil Steel hoặc các bên thứ ba khác. Quý vị không được phép sử dụng các Nhãn hiệu này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Zamil Steel hoặc bên thứ ba có thể sở hữu các Nhãn hiệu đó.
  • Như một điều kiện sử dụng trang web này, quý vị sẽ không sử dụng trang cho bất cứ mục đích trái pháp luật nào hoặc bị cấm bởi những điều khoản, điều kiện, và thông báo. Quý vị không được sử dụng trang web này dưới bất kỳ hình thức nào có thể gây tổn hại, quá tải, hoặc làm hỏng bất kỳ máy chủ nào của Zamil Steel, hoặc các mạng kết nối với bất kỳ máy chủ nào của Zamil Steel, hoặc gây trở ngại đến việc sử dụng của những người khác đối với trang web này. Quý vị không được tìm cách truy cập trái phép vào các dịch vụ, tài liệu, các tài khoản khác, các hệ thống máy tính hoặc mạng kết nối với bất kỳ máy chủ nào của Zamil Steel hoặc vào trang web này, bằng cách hack, khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện nào khác. Quý vị không được lấy hoặc tìm cách lấy bất cứ tài liệu hoặc thông tin nào bằng bất kỳ cách thức nào không được chủ đích cung cấp thông qua trang web này. Quý vị đồng ý rằng Zamil Steel có thể bị tổn hại không thể khắc phục bởi việc sử dụng trang web này hoặc các cơ sở liên quan đến việc truyền tải các bài đăng trong nhóm thông tin là spam hoặc e-mail tự động bởi quý vị hoặc những người khác vi phạm Điều khoản sử dụng, và rằng Zamil Steel được phép thực hiện biện pháp ngăn chặn đối với bất kỳ iệc truyền nào như trên (ngoài tất cả các biện pháp khác có sẵn theo pháp luật hoặc theo sở hữu).
  • Zamil Steel có quyền chặn, lọc hoặc xóa e-mail tự động. Quý vị không được sử dụng trang web để thu thập thông tin cá nhân về người dùng hoặc truyền qua hoặc đăng trên trang web bất kỳ tài liệu nào bất hợp pháp, có tính chất đe dọa, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, khiếm nhã, dung tục, khiêu dâm, thô tục, hận thù hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc chống đối thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm bất kỳ tài liệu nào khuyến khích hành vi sẽ cấu thành tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm pháp luật.

  MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

  TRANG WEB VÀ TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN BẢN” VÀ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ TÀI LIỆU NÀY THUỘC RỦI RO CỦA QUÝ VỊ. ZAMIL STEEL KHÔNG CÓ CAM KẾT HOẶC BẢO ĐẢM NÀO NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, VỀ TRANG WEB NÀY, HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB, CÁC TÀI LIỆU HOẶC KẾT QUẢ CÓ THỂ THU ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HOẶC VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC LỖI. ZAMIL STEEL DO TỪ CHỐI, Ở MỨC ĐỘ CAO NHẤT THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, TẤT CẢ CAM KẾT, BẢO ĐẢM, BẢO LÃNH RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BỞI BẢO ĐẢM TÍNH THƯƠNG MẠI, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM.

  ZAMIL STEEL CAM KẾT HOẶC ĐẢM BẢO RẰNG GIÁ, SẢN PHẨM VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC TRUY CẬP trên HOẶC QUA TRANG WEB NÀY LÀ CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ HOẶC HIỆN DANG ĐƯỢC ÁP DỤNG, VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN, BAO GỒM GIÁ VÀ SỰ SẴN CÓ, CÓ THỂ THAY ĐỔI MÀ KHÔNG BÁO TRƯỚC CHO NGƯỜI DÙNG VÀ KHÔNG CẬP NHẬT THÔNG TIN trên TRANG WEB NÀY.

  TRANG WEB NÀY CÓ THỂ CÓ SỰ THIẾU CHÍNH XÁC VỀ KỸ THUẬT HOẶC KHÁC, HOẶC LỖI ĐÁNH MÁY. NHỮNG THAY ĐỔI SẼ ĐƯỢC ĐỊNH KỲ THÊM VÀO NHỮNG THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU NÀY; NHỮNG THAY ĐỔI NÀY SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRONG ẤN BẢN MỚI CỦA TRANG WEB. ZAMIL STEEL CÓ THỂ CẢI THIỆN VÀ / HOẶC THAY ĐỔI BẤT CỨ LÚC NÀO.

  TRANG WEB VÀ TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN TOÀN THẾ GIỚI VÀ CÓ THỂ CÓ NỘI DUNG THAM KHẢO HOẶC THAM KHẢO CHÉO VỚI CÁC SẢN PHẨM, CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỊCH VỤ CỦA ZAMIL STEEL CHƯA ĐƯỢC CÔNG BỐ HOẶC CUNG CẤP Ở QUỐC GIA CỦA QUÝ VỊ. TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐÓ KHÔNG CÓ NGHĨA RẰNG ZAMIL STEEL CÓ Ý ĐỊNH CÔNG BỐ SẢN PHẨM, CHƯƠNG TRÌNH HOẶC DỊCH VỤ ĐÓ TẠI NƯỚC CỦA BẠN. THAM KHẢO Ý KIẾN CỦA NHÀ XÂY DỰNG ĐƯỢC CHỨNG NHẬN CỦA ZAMIL STEEL TẠI ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ BIẾT THÔNG TIN VỀ CÁC SẢN PHẨM, CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO QUÝ VỊ.

  Secured By miniOrange